Skip to Main Content

WR152: Temples, Shrines, & Bathhouses: Religion in the Roman Empire

possiel spring 2021

Dura Europos - Syria

Sardis - Turkey

Ostia Antica - Rome, Italy

Librarian